Package BB10-341

Donor: PCW Ms. Beijirou Doi 004 – FB27554

8 embryo’s by Hirashigetayasu – $600 ea
2 embryo’s by Maifuku – $700 ea
10 embryo’s Shigeshigetani – $600 ea

(Pictured Left: PCW Ms. Beijirou Doi 004)

Semen is stored in Vogler Semen Center, Ashland, NE. Buyer responsible for shipping payment!